شرکت مهندسین مشاور آتشکار

مشـــاور، طراح و سازنده کوره های صنعتی

 

ATASHKAR Consultant Engineers Co.

consultant , designer & manufacturer
of

Industrial furnaces